വിജയന്‍ പാലാഴിക്കു ആറ്റിങ്ങലിന്‍റെ ആദരം

പത്ര പ്രവര്‍ത്തന മേഖലയില്‍ 25 വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ വിജയന്‍ പാലാഴിക്കു ആറ്റിങ്ങലിന്‍റെ ആദരം